do początku mapa serwisu kontakt  
FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY

LILI FARM Producent Naturalnej Karmy Dorota Groszkowska
Żurawniki 55, 21-007 Mełgiew
tel. 668-535-897, lili.farm88@gmail.com

Dane Klienta:
 

Imię i Nazwisko.....................................................

Adres....................................................................

           ....................................................................

Sklep....................................................................

Telefon.................................................................

e-mail...................................................................

data wypełnienia formularza ...............................

Adres do wysyłki:

Informacje o reklamowanym produkcie:

 

Nazwa produktu...................................................

Liczba sztuk..........................................................

Nr serii.................................................................

Data zakupu.........................................................

Data otrzymania przesyłki....................................

Nr paragonu lub faktury.......................................

 

Dokładny opis stwierdzonych wad:

Żądania reklamującego:

 

 

 

 

Podpis reklamującego (czytelny)

 

 

Załącznik: (niepotrzebne skreślić)

- paragon

- faktura

- kopia paragonu

- kopia faktury

WYPEŁNIA PRODUCENT:


data wpływu druku reklamacyjnego ..............................

Reklamacja:       Uznana  /  Nieuznana * 
(niepotrzebne skreślić*)

 

Pieczątka i podpis producenta

Wyjaśnienie producenta:

 

 

 

 

 

 

*Pola zaznaczone na czerwono wypełnia producent