Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin Konkursu

REGULMIN  KONKURSU :

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest LILI FARM Producent Naturalnej Karmy Dorota Groszkowska z siedzibą w Żurawniki 55, 21-007 Mełgiew, identyfikującą się numerem NIP 7123123206, REGON 380662821 dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.10.2022r. godz. 10:00, a kończy się dnia 22.10.2022r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  - zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  - ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą niepełnoletnią jednak posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego;
  - posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  - wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Uczestnik konkursu musi spełnić wszystkie zadania konkursowe:

         - zaobserwować profil @lilifarm;

         - polubić i udostępnić w swojej relacji konkursową rolkę;

         - oznaczyć w komentarzu pod konkursową rolką 5 właścicieli królików i gryzoni.

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Organizator konkursu będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu, będzie podejmować wszystkie decyzje w kwestiach dotyczących Konkursu oraz podejmie decyzję o wyłonieniu Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Organizatorów są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Organizator Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni w sposób losowy wśród Uczestników 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Organizatora Konkursu wykonają wszystkie Zadania Konkursowe.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci produktów LILI FARM ( karma dla królików i gryzoni);
 4. Produkty które zostaną wysłane w ramach nagrody dla Zwycięzców Konkursu zostaną wybrane przez Organizatora Konkursu;
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT
 6. Paczki z nagrodami wysyłane są tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 7. Paczki z nagrodami nie są wysyłane do paczkomatów, jedyna opcja wysyłki jaką uwzględnia Organizator Konkursu to wysyłka Nagród poprzez kuriera opcją door to door.
 8. Organizator Konkursu ogłosi wyniki w ciągu 8 (słownie: ośmiu) dni od dnia zakończenia konkursu.
 9. Wyniki Konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na naszym Instagramowym profilu @lilifarm w oddzielnej relacji z oznaczeniem wygranych profili.
 10. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 11. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników, dokładnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, dokładny adres na terytorium Rzeczypospolitej Polski , numer telefonu oraz adres e-mail).
 12. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 13 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator Konkursu wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 14. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 15. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 17. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

 • 5. Dane Osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny LILI FARM Dorota Groszkowska, Żurawniki 55, 21-007 Mełgiew oraz na adres e-mail lili.farm88@gmail.com
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania/wysłania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej lilifarm.pl w zakładce Pomoc -> Regulamin Konkursu (link : https://lili-farm.pl/pl/i/Regulamin-Konkursu/22).
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl